۱۸ اردیبهشت تا ۱ خرداد عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱ خرید بلیت