۱۰ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲ خرید بلیت
حتی تو سکوت تاریک شب جایی که فقط صدای نفس‌هاشون به گوش می‌رسه می‌تونن صدای خشن و خشدار نفس‌های اونم بشنون.