۱۹ خرداد تا ۵ تیر سالن ایوان شمس خرید بلیت

زمان دو شنبه ۲۷ خرداد ماه

سانس اول ( ۱۵ الی ۲۰:۳۰)اجراهای بخش ایرانی تکنوازی و دونوازی

رشته ها:

نی

تمبک

تار

سه تار

آواز

سنتور

دونوازی

سانس دوم (۲۱ الی ۲۳)

اجراهای بخش ایرانی  گروه نوازی 

 تعداد گروه ها : ۷

گروه ها:

سایه ها

همدلان

ماهور

هنرمند

دانیال مهدی زاده

رونای

سوچلا