۱۸ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی خرید بلیت
زن و مردی در آپارتمانی روایتگر رابطه ای هستد که به مرور روشن خواهد شد.