۲۱ خرداد تا ۶ تیر سالن ایوان شمس خرید بلیت

سانس اول( ۱۵ الی ۱۷) 

اجراهای بخش ایرانی تک نوازی  (ویژه شرکت کنندگان تهران)

سازها:

دوتار

عود

 تبور

 کمانچه

 دفسانس دوم (۱۸ الی ۲۳ )

اجراهای بخش ایرانی و  غیر ایرانی گروه نوازی

نام گروه :

دنیز

بهنوازان

شهرآشوب

امیرجاهد (ستا)

نوای هویت

مضراب

استاد معین

روژیار
 (شرکت کنندگان داخلی خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد)


گروه ها :

گروه جوان استاد معین

ارکستر پاپ امیرجاهد

بیدار

نوازندگان ویولن

ارکستر زهی امیر جاهد