۳۱ اردیبهشت مکتب تهران خرید بلیت

- این تئاتر تیر و مرداد ۱۳۸۲ در سالن اصلی مولوی به روی صحنه رفته است.