۲۱ خرداد سالن ایوان شمس خرید بلیت

تک نوازی دونوازی و گروه نوازی ایرانی (ویژه شرکت کنندگان حومه تهران و شهرستان ها )


سانس اول(۱۵ الی۲۰:۳۰)

 (سازها) :

نی

تار

سه تار

سنتور

تنبک

ضرب زورخانه

دوتار

کمانچه

عود

ویالون

اواز ایرانی

دف

دونوازی ایران


سانس دوم (۲۱:۳۰ الی ۲۲:۱۵)

 (گروه ها ):


اخوان سنندج 

هیرمان اصفهان

اراس

باربد