۲۱ خرداد تا ۴ تیر سالن ایوان شمس خرید بلیت

سانس اول ( ۱۵ الی ۲۰:۳۰)

تکنوازی و دونوازی  غیر ایرانی (ویژه شرکت کنندگان داخلی خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد)

سازها:

کیبورد

گیتار 

کاخن

بندیر

آواز جهانی

ویالون

پیانو

دونوازی کلاسیک و پاپ