۱۳ مرداد تا ۱۹ مرداد سالن زعفرانیه خرید بلیت

موسسه فرهنگی اوج فرهنگ مهر تقدیم می کند.

اجرای ترانه های فولکلور اصفهان