کارگاه پژوهشی کتاب و ساز

۹ اسفند تا ۲۶ اسفند سالن زعفرانیه خرید بلیت
کارگاه پژوهشی کتاب و ساز همراه با اجرای گروه موسیقی ویرگول